Regulamin

Willa ” MOJA PRZYSTAŃ” – Władysławowo

Regulamin ten jest umową hotelową zawieraną między Willa Moja Przystań a Gościem.
Rezerwacja lub zakup pobytu jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu.
Klient ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania obowiązującego na terenie Willa Moja Przystań regulaminu.
Niniejsze warunki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
I.
REGULAMIN REZERWACJI POBYTU
1. Przedmiotem rezerwacji są pobyty wypoczynkowe w Willa Moja Przystań we Władysławowie.
Zawarcie umowy najmu ( pokoju ) poprzedzone jest rezerwacją wstępną w formie:
• telefonicznej pod numerem +48 697 703 838
• pocztą elektroniczną, e-mail : kontakt@mojaprzystan.pl, poprzez portale internetowe.
• osobistej – w siedzibie firmy
podczas, której Pracownik Willa Moja Przystań informuje o możliwości pobytu i rezerwacji, kosztach pobytu, wysokości kaucji zadatku wnoszonej na poczet rezerwacji i pozostałych warunkach pobytu i rezerwacji, oraz za pośrednictwem portalu internetowego.
2. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie 48godzin od dokonania rezerwacji- brak wpłaty oznacza rezygnację z dokonanej rezerwacji.
3. Przy wpłacie zadatku na konto prosimy o podanie imienia, nazwiska, numeru tel. oraz daty pobytu i ilości osób.
Zadatek jako suma pieniężna, wpłacona zostaje tytułem zobowiązania się do pobytu w ustalonym terminie i miejscu i stanowić może odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania, wobec czego w przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie podlega zwrotowi.
4. Klient zobowiązany jest do uiszczenia zadatku z podaniem numeru rezerwacji lub imienia i nazwiska osoby dokonującej rezerwacji wstępnej.
5. Rezerwacja obowiązuje od dnia wpływu na rachunek bankowy Willa Moja Przystań.
W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku w terminie ustalonym w potwierdzeniu rezerwacji – rezerwację wstępną uważa się za nieobowiązującą, a Willa Moja Przystań może swobodnie dysponować miejscem noclegowym.
6. Ustalony w rezerwacji koszt pobytu obowiązuje obie strony od momentu wpłaty zadatku przez Klienta, do zakończenia pobytu (pomimo możliwości zmian cen usług).
7. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwrotu zadatku – za porozumieniem stron. Opłata manipulacyjna za zwrot zadatku wynosi 50% wartości pobytu.

II.
REGULAMIN ZAKWATEROWANIA
1. Doba hotelowa w Willa Moja Przystań we Władysławowo rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 15.00, a kończy w dniu wyjazdu o godzinie 10.00.
2. Zmiana godzin trwania doby hotelowej jest możliwa tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem obiektu Willa Moja Przystań – za dopłatą ( w dniu przyjazdu od godz. 11.00, a w dniu wyjazdu do godz. 12.00)

3. Recepcja nie jest czynna całodobowo – przerwa w pracy w godz. 20.00-08.00
4. W dniu przyjazdu dokonuje się wszelkich formalności związanych z zakwaterowaniem ..
5. Opłata za pobyt pobierana jest z góry, w dniu przyjazdu – płatność gotówką lub do dnia przyjazdu przelewem na wskazane konto bankowe.
6. Willa Moja Przystań nie wystawia faktury Vat .

7. W przypadku rezygnacji z dalszego pobytu w Willa Moja Przystań w trakcie trwania wypoczynku Klient nie otrzymuje zwrotu środków opłaconych na poczet pobytu za niewykorzystany okres pobytu.
8. Nie przybycie przez Gościa do Willa Moja Przystań do godz. 20.00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z odstąpieniem przez Niego od zawartej umowy, a Moja Przystań ma swobodę dysponowania pokojem. Uiszczona wpłata zadatku nie ulega zwrotowi. Nie dotyczy to przypadku, gdy przed tą godziną Gość powiadomił recepcję o tym opóźnieniu telefonicznie (planowane i zamierzone przyjazdy nocne nie są przyjmowane).
III.
REGULAMIN POBYTU
1. Cisza nocna w Willa Moja Przystań obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 07.00 rano. Willa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza te zasady i poprosić o bezzwłoczne opuszczenie Willi . Wymówienie usługi noclegowej w takim wypadku nie zwalnia gościa z uiszczenia opłaty tj. pobrana opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.

2. We wszystkich pomieszczeniach Willa Moja Przystań obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowch itp.

3. Każda osoba przebywająca na terenie Willa Moja Przystań zobowiązana jest do przestrzegania zasad BHP i PPOŻ, w szczególności w pomieszczeniu , którym jest tzw. kuchnia ogólnodostępna.

4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, nie zezwala się na używanie w pokojach prywatnych grzejników, żelazek, czajników, ładowarek do baterii różnego rodzaju środków komunikacji i innych podobnych urządzeń, również urządzeń gazowych nie stanowiących wyposażenia pokoju.

5. Każdy przebywający w Willa Moja Przystań winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku oraz na terenie całego obiektu.

6. Osoby zakłócające spokój i porządek w Willi lub naruszające postanowienia regulaminu mogą być usunięte przez personel z jego terenu, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

7. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych lub za zgodą opiekunów prawnych.

8. Dzieci przebywające na terenie Willi , a w szczególności na placu zabaw i w salach zabaw winny obowiązkowo znajdować się pod opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność.

9. Nocowanie nie zameldowanych Gości na terytorium Willa Moja Przystań bez wniesienia opłaty jest zabronione. Osoby nie zakwaterowane w Willi muszą ją opuścić do godz. 21.00

10. Nie przyjmujemy zwierząt.

11. Willa Moja Przystań udostępnia parking na terenie obiektu, który jest nie strzeżony.
Willa Moja Przystań nie ponosi odpowiedzialności finansowej za uszkodzenie, kradzież pojazdów czy kradzież rzeczy wartościowych pozostawionych w pojeździe.

12. Zabrania się mycia pojazdów silnikowych na terenie Willa Moja Przystań.

13. Willa nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe, pieniądze itp.

14. W przypadku zniszczenia lub zgubienia kluczy pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł/komplet.

15. Zabrania się samowolnego przenoszenia i wynoszenia mebli będących na wyposażeniu pokoi na zewnątrz, a także przenoszenia mebli i wyposażenia z pokoju do innego pokoju. Zabrania się także wynoszenia kocy na plażę.

16. Wszelkiego rodzaju zastane uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia , urządzeń technicznych pokoju winny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu u obsługi Willi Moja Przystań . Brak zgłoszenia oznacza brak usterek i zniszczeń.
17. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane przez Willa Moja Przystań do użytkowania. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu.
18. Personel Willa Moja Przystań uprawniony jest do wykonywania niezbędnych napraw, także podczas nieobecności Gościa w pokoju.

19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w pokoju, będą przechowywane przez okres 1 tygodnia, a następnie zostaną uznane za porzucone.
20.W przypadku zastrzeżeń dotyczących, jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do obsługi obiektu, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
21. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz. Wszystkie urządzenia które mogłyby doprowadzić do wystąpienia niebezpieczeństwa muszą zostać wyłączone.
ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU!